Noter Ücret Tarifesi 2020

Noter ücret tarifesi 2020 son rakamları geçtiğimiz günlerde Resmi gazetede yayınlanmıştır. Buna göre, birçok ücret ve işlemin son hali farklılık göstermektedir. Eğer siz de noter ücret tarifesi 2020 yılı rakamlarını merak ediyorsanız doğru yerdesiniz.

Noter ücret tarifesi 2020 diğer yıllara ve aylara göre birtakım değişiklikler göstermektedir. Noter ücret tarifesi 2020, 6 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Noterlerin, kendilerine gelen iş ve iş türlerine göre aldıkları ücretten oluşan noter ücret tarifesi 2020, bu zamana kadar birçok vatandaştan pahalı olması ile yakınılmıştır; fakat, noterlerin de ücret tarifesi belli bir yasaya göre kararlaştırıldığı için ücret düzeylerine karşı bir geri adım atılamamıştır.

Noter ücret tarifesi 2020 son durumları

Noter ücret tarifesi 2020 rakamlarına bakıldığında birçok yasal madde ile açıklandığını görürüz.Sırayla gitmek gerekirse:

Noterler bir işlemde en az 4,94 TL’den az işlem yapamazlar. Bu suretle hesaplanan işlemlerde 0,5 KR’nin altındaki tutarlardan ücret alınmaz. Noterler, vakıf ve vasiyetname işlemlerinden 223,20 TL ücret alırlar. Vazgeçme durumunda ise üçte biri oranında, düzenleme ücretinde oranında ise noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazlaysa o ücret alınır.

Noterler her ne suretle olursa olsun, yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl örneklerinin her sayfasından 6,77 TL yazı ücreti alırlar. Bu sayfaların fotokopisi de aynı ücrete tabiidir. Tanıklık ve onama şerhlerinden ücret alınmaz.

Noterler her bir sayfanın çevirisinde 55,99 TL alırlar. 10 sayfadan az ise yarı ücret alınır. Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından sayfa başına 6,77 TL alınır.

Madde 6 - Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,12 TL tescil ücreti alınır.

Madde 7 - Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 15,63 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.

Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.

Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 10'u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 5,67 TL ücret alırlar.

Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 5,67 TL ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 5,67 TL ücret alınır.

Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,12 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 79 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 79 KR ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 79 KR ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Noterler neden pahalıdır?

Noter ücret tarifesi en sık görülen örnekleri yukarda paylaşılmıştır. Devlet noterin aldıkları ücretin yaklaşık yüzde 60'ını alır. Bu nedenle aslında noterler hazineye en çok katkı sağlayan kurumlardan biridir.