Defter Tasdik Ücretleri

Karar Defteri, Envanter Defteri, Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, İşletme Defteri, Serbest Meslek Kazanç Defteri, Karar Defteri, Nakliyat Vergisi Defteri, Damga Vergisi Defteri, Yabancı Tahsilat Kurumlarının Hasılat Defteri ve Çiftçi işletme Defteri tasdik edilmesi gereken defterlerdir. Bunlardan Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Karar Defteri ve Envanter Defteri için defter tutulmaya başlandıktan sonraki yedi gün içinde tasdik ettirilme zorunluluğu vardır. Defter tasdik işlemleri noterlik daireleri tarafından yürütülebilir. Defter tasdik işleminin ne zaman yapılması gerektiği, Vergi Usul Kanununun 221 sayılı maddesinde şu şekilde belirtilir:

"Madde 221 – Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar

  1. Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda;
  2. Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;
  3. Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler, işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;
  4. Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce."

Noterlik dairesinde defter onaylatmak ücrete tabii bir işlemdir. Noterlerin uyguladığı ücret tarifeleri Türkiye Noterler Birliği ve Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir ve bu fiyat listeleri her yılın mart ayında yenilenir. 2018 yılının mart ayında yürürlüğe giren tarife 2019 yılının mart ayına kadar geçerlidir. Defter onaylama ücretleri 2018 Noterlik Ücret Tarifesinin 9. Maddesinde şu şekilde belirtilmiştir:

“Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 1,71 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 64 KR onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 64 KR ücret alınır. Özel kanunlara göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylanmasından da yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.”